Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksrechtovereenkomst

Flappy Cash

1. DEFINITIES

Exploitant:Money Magnets B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Walenburgstraat 42 te (4834 RL) Breda;
Applicatie:De digitale inhoud “Flappy Cash” zoals die in de Apple AppStore en de Google Playstore door de exploitant wordt aangeboden
Gebruiker:U, de eindgebruiker van de Applicatie;
Ontwikkelaar:MediaHeads B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Neptunus 53-1 te (8448CN) Heereveen;
Competitie:Een in-app aankoop waardoor de Gebruiker toegang krijgt tot het wedstrijdonderdeel van Applicatie, die hem de mogelijkheid biedt een geldprijs te verdienen;
Beheerder:De Partij die door de Exploitant is aangewezen om toezicht te houden op het gebruik van de Applicatie en leiding te geven aan de Competitie;
Reglement:De paragraaf in deze gebruiksrechtovereenkomst die regels stelt aan de Competitie.

DIT IS EEN RECHTSGELDIGE OVEREENKOMST TUSSEN U (DE GEBRUIKER) EN DE EXPLOITANT VAN DE APPLICATIE. HET IS DAAROM VAN BELANG DAT U VAN HET IN DEZE OVEREENKOMST BEPAALDE KENNISNEEMT. U STEMT IN MET HET IN DEZE OVEREENKOMST BEPAALDE DOOR DE APPLICATIE TE GEBRUIKEN. ALS U NIET INSTEMT MET HET IN DEZE OVEREENKOMST BEPAALDE DIENT U HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE ONMIDDELLIJK TE STAKEN. DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST KAN OP ELK MOMENT DOOR DE EXPLOITANT WORDEN AANGEPAST. IN EEN DERGELIJK GEVAL VERVALT DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VERSIE VAN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST EN WORDT U GEACHT AKKOORD TE ZIJN GEGAAN MET DE GEWIJZIGDE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST INDIEN U UW GEBRUIK VAN DE APPLICATIE VOORTZET.

2. AARD EN DOEL VAN DE APPLICATIE

1.De Applicatie houdt een behendigheidsspel in waarbij het doel is door middel van schermaanrakingen een virtueel spelfiguur tussen obstakels door te geleiden. Indien het spelfiguur in aanraking komt met een van de obstakels eindigt het spel. De score wordt bepaald door het aantal obstakels dat met succes is gepasseerd.
2.De eindscores van betalende spelers worden in een scorelijst bijgehouden waarbij een positie wordt toegekend aan individuele Gebruikers, waarbij geldt dat de Gebruiker met de hoogste score de eerste plaats zal worden toegekend en de Gebruiker met de laagste score onderaan de lijst zal worden geplaatst.
3.Betalende Gebruikers doen mee aan de Competitie waarbij prijzengeld kan worden verdiend. Het prijzengeld zal worden verdeeld volgens de in het Reglement bepaalde verdeelsleutel, waarbij de positie op de eindscorelijst bepalend is voor de hoogte van het gewonnen bedrag.

3. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

1.De Gebruiker heeft het recht de Applicatie te gebruiken voor zover dit gebruik niet in strijd is met het doel van de Applicatie. Concreet houdt dit in dat het behendigheidsspel zoals door de Applicatie wordt ontsloten onbeperkt gespeeld mag worden, zonder dat hiervoor kosten of een tegenprestatie van de Gebruiker wordt verlangd.
2.Het gebruiksrecht kan door de Exploitant op elk moment worden opgeschort of beëindigd. In een dergelijk geval bestaat er, voor zover er geen actieve Competitie is, geen recht op schadevergoeding wegens directe of indirecte schade ten gevolge van het eindigen van het gebruiksrecht.
3.Er bestaat eveneens geen recht op vergoeding van schade die het gevolg is van fouten in de Applicatie die de functionaliteit daarvan aantasten, tenzij de Gebruiker kan worden aangetoond dat de fout het gevolg heeft gehad dat een behaalde spelprestatie ten onrechte niet in de eindscorelijst is opgenomen.
4.De Gebruiker heet niet het recht zijn gebruiksrechten aan een derde over te dragen of te verkopen. In het geval dat blijkt dat een Gebruiker de Applicatie heeft overgedragen aan een derde, zal diskwalificatie zoals bedoeld in artikel 7 van deze overeenkomst volgen.

4. RECHTEN VAN DE EXPLOITANT

1.De Exploitant behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Applicatie op elk moment te wijzigen. Wijzigingen kunnen zien op de wijze waarop de Applicatie zich presenteert, zich gedraagt, de moeilijkheidsgraad van het spel of de controlemechanismen die worden ingezet om oneigenlijk gebruik vast te stellen of hiertegen op te treden.
2.In het geval dat een wijziging zoals in het voorgaande lid bedoeld verstrekkende gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Applicatie zal de Exploitant de Gebruiker informeren over de aard en inhoud van deze wijzigingen, alsmede de gevolgen voor de Gebruiker die deze wijzigingen met zich meebrengen.
3.De Exploitant heeft de exclusieve bevoegdheid een Beheerder aan te wijzen. In het geval dat de Exploitant geen beheerder heeft aangewezen zal de Exploitant zelf de taken van de Beheerder uitvoeren. Deze taken zijn:
a.Het toezien op het gebruik van de Applicatie;
b.Het optreden tegen oneigenlijk gebruik van de Applicatie waaronder het handelen in strijd met het in het Reglement bepaalde;
c.Het beheren van de Competitie, waaronder het verifiëren van geplaatste eindscores door middel van het uitvoeren van (steek)proeven;
d.Het afhandelen van (privacy)verzoeken van Gebruikers;
e.Het onderhouden van contacten met Gebruikers en het leveren van klantenservice;
f.Het uitbetalen van prijzengeld;

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

1.De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de Applicatie berusten bij de Ontwikkelaar, met uitsluiting van eventuele werken waarvan de rechten op grond van de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de intellectuele eigendom aan een ander toebehoren. Voor deze werken geldt dat een licentie aan de Ontwikkelaar en/of de Exploitant is afgegeven.
2.Het is de Gebruiker behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Exploitant en de Ontwikkelaar niet toegestaan (een deel van) de Applicatie of de inhoud daarvan op enige wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken.
3.De toestemming zoals bedoeld in het voorgaande lid wordt vooraf gegeven voor zover de openbaarmaking van de inhoud van de Applicatie anders dan voor commerciële doeleinden van de gebruiker geschiedt en redelijkerwijs niet valt in te zien dat de redelijke belangen van de Exploitant en Ontwikkelaar door de openbaarmaking zal worden geschaad.
4.In het geval dat openbaarmaking van (een gedeelte van) de inhoud van de Applicatie op grond van de bij het voorgaande lid verleende toestemming geschiedt verbindt de Gebruiker zich ertoe de publicatie op het eerste verzoek van de Exploitant, de Ontwikkelaar of de Beheerder te rectificeren dan wel ongedaan te maken.

6. ONEIGENLIJK GEBRUIK

De volgende gedragingen zijn verboden en worden als ‘oneigenlijk gebruik’ aangemerkt waartegen op grond van deze Gebruiksrechtovereenkomst door de Beheerder kan worden opgetreden:
a.Het creëren van een valse identiteit of het zich voordoen als een andere persoon of entiteit op enige manier;
b.Het uploaden of op andere wijze aan of door de Applicatie beschikbaar maken van informatie of inhoud welke inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, copyright, persoonlijke rechten van een derde partij – ook door het opnemen van beschermde materialen in uw Inhoud van de Applicatie;
c.Het uploaden of op andere wijze aan of door de Applicatie beschikbaar maken van onrechtmatige, beledigende, lasterende, bedreigende, vulgaire, seksueel expliciete, haatdragende of anderszins bezwarende materialen van enige aard, of zaken die de Applicatie en de hardware waarop deze gebaseerd is kan beschadigen of (tijdelijk) onklaar en/of onbruikbaar kan maken.
d.Het uploaden, posten of op andere wijze aanbieden of beschikbaar maken van ongevraagde- of ongeautoriseerde reclame, promotiematerialen, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere, al dan niet commerciële uiting met vergelijkbaar doel.
e.Het beperken, ontmoedigen of verhinderen van een andere persoon of entiteit gebruik te maken van de Applicatie, het openbaar maken van persoonsgegevens van derden (verkregen) middels de Applicatie zonder voorafgaande toestemming van die personen of het verzamelen van gegevens van gebruikers van de Applicatie;
f.Het (pogen te) doen, veroorzaken of toestaan van aanpassingen, creatie van afgeleide werken, vertalingen, ontledingen, decompilatie, de-assemblage of hacken van het (een deel van) de Applicatie of elk ander gebruik van de Applicatie of een deel ervan voor een doel anders dan waarvoor het door De Exploitant toe bestemd is, tenzij u het recht hiertoe op grond van deze Gebruiksrechtovereenkomst, expliciete toestemming of een geldend wettelijk voorschrift heeft verkregen;
g.Het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Applicatie, gebruikersaccounts van anderen dan uzelf, namen, persoonsgegevens, andere computers en websites verbond aan of gelinkt met de Applicatie;
h.Het reproduceren, distribueren, openbaar vertonen, publiekelijk op- of uitvoeren, (door)verkopen, verhandelen of het exploiteren van de Applicatie of een gedeelte ervan, het gebruikrecht voor de Applicatie, toegang tot de Applicatie of materialen (inhoud) verkregen middels de Applicatie voor een doel anders dan waarvoor expliciet toestemming is gegeven in deze Gebruiksrechtovereenkomst of schriftelijk door De Exploitant, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het:
i.op enige wijze kopiëren, (tijdelijk) opslaan of het herindelen van Inhoud van de Applicatie voor commerciële doeleinden, hetzij door het kopiëren naar analoge of digitale gegevensdragers met als doel het bufferen voor een alternatieve vertoning of het converteren van transmissies vanuit de Applicatie voor een alternatieve vertoning;
ii.Het insluiten van de inhoud van de Applicatie waardoor het zo voorkomt als ware deze gegevens van een andere bron afkomstig zijn;
iii.Aanpassen, schenden, mutileren of op enige andere wijze het omzeilen van goedgekeurde software waardoor de Applicatie beschikbaar is gemaakt of wordt vertoond;
iv.Gebruiken van beschermde en/of geregistreerde handelsmerken, handelsnamen, logo’s, foto’s of andere inhoud welke toebehoort aan De Exploitant of is verkregen middels de Applicatie.
v.Posten, verzenden of op andere wijze beschikbaar maken van een virus, worm, spyware of andere programmacode, bestand of programma dat mogelijk de software en/of systemen welke van belang zijn of kunnen zijn voor het functioneren van het systeem kan kapen, beschadigen of op andere wijze onklaar maken – of hiertoe bestemd is.
i.Het verwijderen, uitschakelen, beschadigen, omzeilen of op andere wijze de werking van beveiligingssoftware, functionaliteiten die het ongeautoriseerd gebruik of kopiëren van (een deel van) de Applicatie en Inhoud van de Applicatie op de Applicatie dienen te beperken, of functionaliteiten die beperkingen op het gebruik van (een deel van) de Applicatie en/of beschikbare inhoud van de Applicatie moeten zekerstellen, verhinderen.
j.Het gebruik van scrapers, bots, spiders, robots, andere geautomatiseerde systemen die trachten toegang tot het systeem te verkrijgen, direct verwijzen naar onderdelen van het systeem op dusdanige wijze dat u beveiligingsmaatregelen (zoals robot exclusion headers) moet omzeilen, tenzij het tenzij u het recht hiertoe op grond van deze Gebruiksrechtovereenkomst, expliciete toestemming of een geldend wettelijk voorschrift heeft verkregen;
k.Het functioneren van de Applicatie, netwerken of servers waarmee de Applicatie verbonden is verhinderen of verstoren of het overtreden van de regels, Gebruiksrechtovereenkomst of procedures die op deze netwerken of servers van toepassing zijn;
l.Het overtreden van toepasselijke wettelijke voorschriften of de bepalingen in deze Gebruiksrechtovereenkomst, of het assisteren bij of het toestaan van handelingen van derden die hiertoe gericht zijn of lijken.

7. OPTREDEN TEGEN ONEIGENLIJK GEBRUIK

1.De Beheerder is exclusief bevoegd op te treden tegen oneigenlijk gebruik zoals bedoeld in artikel 6 van deze Gebruiksrechtovereenkomst.
2.De Beheerder kan in het geval van enig handelen van de Gebruiker dat overeenkomt met het in de gedragingen zoals bepaald in artikel 6 van deze Gebruiksrechtovereenkomst de volgende maatregelen nemen:
a.Het tijdelijk of permanent intrekken van het gebruiksrecht van de overtredende Gebruiker;
b.Het verwijderen van een door de overtredende Gebruiker behaalde eindscore;
c.De overtredende Gebruiker uitsluiten van deelname aan de Competitie of een reeds aan de Competitie deelnemende gebruiker diskwalificeren zoals bedoeld in artikel 8 van deze Gebruiksrechtovereenkomst;
3.In het geval dat de schending van het in deze Gebruiksrechtovereenkomst bepaalde eveneens een strafbaar feit oplevert zal de Beheerder daarvan melding maken bij de autoriteiten.

8. COMPETITIEREGELS

1.Gebruikers die deelnemen aan de Competitie moeten de spelregels zoals in de navolgende leden in acht nemen. Overtreding van de spelregels leidt tot onmiddellijke en onherroepelijke diskwalificatie van de aan de Competitie deelnemende Gebruiker.
a.Deelname aan de Competitie is verboden voor personen jonger dan 18 jaar, personen zonder een geldig woonadres in Nederland en voor rechtspersonen.
b.Het is niet toegestaan de uitkomst van de Competitie te beïnvloeden door (gedeeltelijk) geautomatiseerde deelname, zoals door middel van bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - de inzet van robots, bots en hardware- of softwarematige hulpmiddelen die de prestaties van de Gebruiker op enige wijze beïnvloeden.
2.Overtreding van de bepalingen in dit Reglement leiden tot onmiddellijke en onherroepelijke diskwalificatie zoals bedoeld in artikel 9 van deze Gebruiksrechtovereenkomst.

9. PRIJZENGELD

1.De Competitie bestaat uit meerdere ronden, waarvan de eerste aanvangt op de dag dat de Applicatie door de Exploitant wordt gepubliceerd op de website en de Apple AppStore. De eerste ronde eindigt op 28 oktober 2018. Opvolgende speelrondes vangen aan op het moment dat de voorgaande ronde eindigt en duren telkens tot de 28e dag van de daaropvolgende maand. Elke speelronde duurt een kalendermaand.
2.Telkens na het einde van van een speelronde wordt door de Beheerder een definitieve eindscorelijst voor de betreffende speelronde gepubliceerd. De posities op deze definitieve lijst zijn leidend voor het bepalen van de hoogte van het uit te keren prijzengeld. Aan de tussentijdse eindscorelijsten kunnen geen rechten worden ontleend en over de definitieve uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
3.Behaalde eindscores worden meegenomen naar een volgende speelronde.
4.Het prijzengeld voor de eerste speelronde (oktober 2018) bedraagt €2.125,00 (twee-duizend-honderd-vijf-en-twintig-euro). Het prijzengeld wordt als volgt verdeeld:
a.Positie 1: €1.000,00 (zegge: duizend-euro)
b.Positie 2: €750,00 (zegge: zeven-honderd-vijfitig-euro)
c.Positie 3: €375.00 (zegge: drie-honderd-vijf-en-zeventig-euro)
5.Het prijzengeld voor de tweede speelronde (november 2018) bedraagt €5.250,00 (vijf-duizend-twee-honderd-vijftig-euro). Het prijzengeld wordt als volgt verdeeld:
a.Positie 1: €3.000,00 (zegge: drie-duizend-euro)
b.Positie 2: €1.500,00 (zegge: duizend-vijf-honderd-euro)
c.Positie 3: €750,00 (zegge: zeven-honderd-vijftig-euro)
6.Het prijzengeld voor de derde speelronde (december 2018) bedraagt €17.500 (zeven-tien-duizend-vijf-honderd-euro). Het prijzengeld wordt als volgt verdeeld:
a.Positie 1: €10.000,00 (zegge: tien-duizend-euro)
b.Positie 2: €5.000,00 (zegge: vijf-duizend-euro)
c.Positie 3: €2.500,00 (zegge: twee-duizend-vijf-honderd -euro)
7.Gebruikers die een prijs hebben gewonnen worden door de Beheerder binnen 48 uur na het publiceren van de definitieve eindscorelijst benaderd. Aan hen zal worden gevraagd zich op geldige wijze te legitimeren en alle voor het uitbetalen van het prijzengeld benodigde gegevens, zoals een Nederlands adres en een IBAN van een Nederlandse bankrekening aan de Beheerder ter beschikking te stellen.
8.Uitbetaling van het prijzengeld geschiedt binnen 30 dagen nadat alle voor uitbetaling vereiste gegevens aan de Beheerder kenbaar zijn gemaakt.
9.In het geval een Gebruiker zijn gewonnen prijs niet binnen 2 maanden claimt vervalt de aanspraak op het prijzengeld.
10.Prijzengeld op basis van de verdeelsleutel toekomende aan een Gebruiker die in strijd met artikel 5 sub a van deze Gebruiksrechtovereenkomst onder een valse, althans een andere dan de eigen identiteit aan de Competitie heeft deelgenomen is van rechtswege niet opeisbaar en kan niet worden uitgekeerd.
11.Alle prijzen zijn brutobedragen. Eventuele belastingen of andere heffingen van overheidswege komen voor rekening van de winnende Gebruikers.
12.Niet uitgekeerd prijzengeld komt ten bate van de Exploitant.

10. DISKWALIFICATIE

1.Gebruikers kunnen door de Beheerder worden gediskwalificeerd als zij handelen in strijd met het in deze Gebruikrechtovereenkomst bepaalde.
2.De Beheerder verwittigd een Gebruiker van Diskwalificatie per e-mail gericht aan het e-mailadres waarmee de Gebruiker zich heeft geregistreerd.
3.Accounts van gediskwalificeerde Gebruikers worden ontoegankelijk gemaakt, eventueel geregistreerde eindscores worden verwijderd en de Gebruiker wordt van verdere (toekomstige) deelname aan de Competitie uitgesloten.
4.Tegen diskwalificatie kan binnen 24 uur na bekendmaking in een antwoord op de kennisgeving per e-mail bezwaar worden gemaakt. De Beheerder beslist dan in samenspraak met de Exploitant opnieuw over de diskwalificatie.
5.Als de beslissing tot diskwalificatie ook na een herbeoordeling zoals in het volgende lid stand houdt of er na een diskwalificatiebesluit niet binnen de geldende termijn bezwaar wordt aangetekend is de diskwalificatie definitief.
6.Er ontstaat geen recht op restitutie van door de Gebruiker in verband met zijn deelname betaalde gelden in het geval een Gebruiker definitief is gediskwalificeerd.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1.Op deze Gebruiksrechtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen met betrekking tot de rechtsverhouding waarop deze Gebruikrechtovereenkomst van toepassing is - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Beheerder, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat de Beheerder met de Gebruiker kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.